Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van E.C.O.

Artikel 1    Algemeen

 1. Onder E.C.O. wordt verstaan het opleidingsinstituut E.C.O BV  thans gevestigd Molenstraat 10, 4701 JS, Roosendaal
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die een cursusovereenkomst met E.C.O. is aangegaan.
 3. Onder cursist wordt verstaan degene die de cursus volgt, waarvoor de opdrachtgever de cursusovereenkomst is aangegaan met E.C.O..

Artikel 2    Voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn vermeld in de informatie die door E.C.O. aan de opdrachtgever wordt toegezonden.
 2. Bij telefonische of schriftelijke reservering van cursusdata geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.
 3. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend.
 4. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.

 

Artikel 3    Reservering

 1. Reservering van een cursus geschiedt door middel van telefonisch of schriftelijk bepalen van cursusdata door de opdrachtgever in overleg met E.C.O..
 2. E.C.O. stuurt na reservering van cursusdata een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever.

Artikel 4    Wijzigingen

 1. Indien wijzigingen met betrekking tot cursusdata en cursustijden noodzakelijk zijn, worden deze wijzigingen in overleg met de opdrachtgever geregeld.
 2. Indien de opleidingseisen het noodzakelijk maken de inhoud of het aantal lessen ingrijpend te wijzigen, zal de opdrachtgever daarvan op de hoogte worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst met betrekking tot cursusdata en cursustijden, dan kunnen deze wijzigingen in overleg met E.C.O. worden geregeld.

 

Artikel 5    Lesmaterialen

 1. Voorzover bij de cursus inbegrepen, ontvangt de cursist aan het begin van de cursus het benodigde lesmateriaal.
 2. Het lesmateriaal, boeken, stencils en dergelijke zijn eigendom van de opdrachtgever, zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Het auteursrecht blijft echter ook na eigendomsovergang bij E.C.O. berusten.
 4. Verkoop of afstaan van lesmaterialen aan derden is niet toegestaan. Het gebruik van lesmaterialen anders dan voor studie is verboden.
 5. De lesmaterialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige ander wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.C.O.
 6. Het is de cursist niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareprodukten of gedeelten daarvan te verveelvuldigen en/of ter beschikking van derden te stellen.
 7. Voorzover niet anders in de offerte vermeld, zijn de kosten van lesmaterialen inbegrepen in het cursusgeld.
   

Artikel 6    Betaling

 1. Bij de schriftelijke bevestiging van reservering van cursusdata wordt tevens het te betalen cursusgeld vermeld. Voor dit bedrag wordt bij aanvang van de cursus een factuur toegezonden aan de opdrachtgever.
 2. Gefactureerde bedragen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan op de door E.C.O. aangegeven wijze.

 

Artikel 7    Wanbetaling

 1. Bij niet tijdig betalen zal de opdrachtgever schriftelijk tot betaling aangemaand worden, met inachtneming van een betalingstermijn van 8 dagen.
 2. Indien betaling na de genoemde termijn uitblijft zal de opdrachtgever, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven de verschuldigde som een vertragingsrente dienen te betalen.
 3. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele voldoening.
 4. Alle door E.C.O. te maken kosten tot inning van achterstallige gelden, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8    Opzegging

 1. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 2. De opdrachtgever ontvangt van E.C.O. een bevestiging van opzegging.
 3. In geval van opzegging is de opdrachtgever gehouden het cursusgeld voor de reeds door E.C.O. verzorgde lessen te betalen alsmede opzeggings- en administratiekosten.
 4. De opzeggings- en administratiekosten bedragen 50% van het na opzegging nog resterende cursusgeld.
 5. Restitutie van het cursusgeld, onder aftrek van de administratiekosten, geschiedt na afloop van de cursus.
 6. Voor verzuimde lessen kan geen terugbetaling van cursusgeld plaatsvinden.

 

Artikel  9   Aansprakelijkheid

 1. E.C.O. is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de cursus. Zij is niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook. Mocht E.C.O. om welke reden dan ook aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever te betalen cursusgeld.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot de opleiding of reclames met betrekking tot het cursusgeld dienen zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen veertien dagen, aan E.C.O. te worden doorgegeven.

 

Artikel 10   Toepasselijk recht

 1. Op alle geschillen en rechtsvorderingen welke kunnen ontstaan naar aanleiding van de cursusovereenkomst, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze geschillen en/of rechtsvorderingen kunnen door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslist in het arrondissement waarin E.C.O. is gevestigd.